Amit Shah

Gitika Yadav
January 9, 2019
Vidya Yadav
January 9, 2019

Amit Shah

CS EXECUTIVE
Name: Amit Shah
Attempt: CS Executive Dec 2017
Result: (Highest Marks in Sebi 69/100)
(Highest Marks in Costing 85/100)
(Highest marks in Taxation 79/100)

Amit Shah