Riya Maniar

Seema Shelke
January 9, 2019
Rahul Seth
January 9, 2019

Riya Maniar

ICWA FINAL
Name: Riya Maniar
Attempt: ICWA FINAL June 2017
Result: Rank 92 (Highest Marks in AFM 82/100)

Riya Maniar