Seema Shelke

Mahesh Tiwari
January 9, 2019
Riya Maniar
January 9, 2019

Seema Shelke

ICWA INTER
Name: Seema Shelke / Anjali Khanna / Rohit Kumar / Varsha Mishra
Attempt: ICWA INTER June 18
Result: Rank
Seema Shelke : Rank 72
Anjali Khanna : Rank 58
Deepali Patil: Rank 62
Naresh Kumar Rank 85 (Highest marks in Accounts 72/100)

Seema Shelke