Vidya Yadav

Amit Shah
January 9, 2019
Monika Sharma
January 9, 2019

Vidya Yadav

CS EXECUTIVE
Name: Vidya Yadav
Attempt: CS Executive June 2018
Result: (Highest Marks in ILL 75/100)
(Highest Marks in ECL 85/100)
(Highest marks in Taxation 89/100)

Vidya Yadav